Author Archive: 1milena123

Մեսրոպ Մաշտոց. շարական

images

Կարդաց Էլինա Գրիգորյանը:

Տես՝ այստեղ

Մեսրոպ Մաշտոց. շարական

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-1

Կարդաց Էլինա Գրիգորյանը:

Նյութը տես՝ այստեղ

Նահապետ Քուչակ. Ես աչք ու դու լոյս, հոգի…

dscf5087    Տես՝  այստեղ
Կարդաց Միլենա Մարկոսյանը:
Լուսանկարը՝ Միլենա Մարկոյանի

Նահապետ Քուչակ. Լուսի´ն, պարծենաս, ասես

images

Ձայնագրությունը տես՝ այստեղ

Կարդաց Էլինա Գրիգորյանը:

Նահապետ Քուչակ. Աչերդ են ծովեն առած

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-1

Ձայնագրությունը տես՝ այստեղ

Կարդաց՝ Էլինա Գրիգորյանը

Կարդում ենք գրաբար. «Էթիկետ» ռադիոյի հավելվածը

7

Կարդում է՝ Աննա Մաթևոսյանը

Փոխադրություն գրաբարից

picture-249Լուարուք ապաքէն զի ասացաւ. սիրեսցես զընկեր քո, եւ ատեսցես զթշնամին քո:  Այլ ես ասեմ՝ սիրեցէք զթշնամիս ձեր. աւրհնեցէք զանիծիչս ձեր. բարի արարէք ատելեաց ձերոց. եւ աղաւթս ի վերայ այնոցիկ՝ որ լլկենն զձեզ եւ հալածեն: Զի եղիջիք որդիք հաւր ձերոյ որ յերկինսն, զի զարեգակն իւր ծագէ ի վերայ չարաց եւ բարեաց եւ ածէ անձրեւ ի վերայ արդարոց եւ մեղաւորաց: Զի եթէ սիրիցէք զայնոսիկ որ սիրենն զձեզ՝ զի՞նչ վարձք իցեն, ո՞չ ապաքէն եւ մաքսաւորք զնոյն գործեն: Եւ եթէ տայցէք միայն ողջոյն բարեկամաց ձերոց՝ զի՞նչ աւելի առնէք. Ո՞չ ապաքէն մաքսաւորք եւ մեղաւորք զնոյն գործեն: Արդ՝ եղերո՛ւք դուք կատարեա՛լք, որպէս եւ հայրն ձեր երկնաւոր կատարեա՛լ է: Continue reading →

Փոխադրություն գրաբարից

  • 7Զգո՛յշ լերուք ողորմութեան ձերում՝ մի՛ առնել առաջի մարդկան. որպէս թէ ի ցոյց ինչ նոցա. գուցէ՛ եւ վարձս ո՛չ ընդունիցիք ի հաւրէն ձերմէ՝ որ յերկինսն է:
    Այլ յորժամ առնիցես ողորմութիւն, մի՛ հարկաներ փո՛ղ առաջի քո, որպէս կեղծաւորքն առնեն ի ժողովուրդս եւ ի հրապարակս, որպէս զի փառաւորեսցին ի մարդկանէ: Ամէն ասեմ ձեզ՝ ա՛յն իսկ են վարձք նոցա:
    Այլ դու յորժամ ողորմութիւն առնիցես, մի՛ գիտասցէ ձախ քո զինչ գործէ՛ աջ քո. որպէս զի եղիցի ողորմութիւնն քո ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ՝ հատուսցէ քեզ յայտնապէս:
    Continue reading →

Կտակարանից՝ հատված

get

Ձայնագրությունը՝ այստեղ
Կարդաց 8.2 դասարանի սովորող Անուշ Թադևոսյանը:

Կտակարանից՝ հատված

images-2

Ձայնագրությունը՝այստեղ
Կարդաց 8.2 դասարանի սովորող Նանոր Հովհաննիսյանը: